Inspirium

Het nieuwe leren

Op een Inspiriumschool krijgen onze leerlingen onderwijs dat eigentijds is en uitdaagt, dat recht doet aan de eigen talentontwikkeling en dat hen ondersteunt om later succesvol te kunnen leren, leven en werken in de 21e-eeuwse samenleving.
 
Inzet van ICT hierbij maakt het onderwijs persoonlijker door beter aan te sluiten op de individuele behoeften van onze leerlingen. Hierdoor ontstaan vormen van differentiatie en samenwerken die we tot op heden niet kennen of die aan het begin van hun ontwikkeling staan. Dit biedt enorme kansen voor de talentontwikkeling van onze leerlingen en maakt het onderwijs rijker en actueler.
Het nieuwe leren gaat uit van deze eigen behoeften van onze leerling, daarbij begeleid door de leerkracht. Onze leerling stelt in overleg met de leerkracht voor een bepaalde periode eigen leerdoelen en maakt daarvoor een planning. De leerkracht is hierbij de coach van onze leerlingen. 
 

Educatief partnerschap

Ouders worden actief bij het leerproces van hun kind(eren) betrokken om optimale omstandigheden te realiseren voor de ontwikkeling en het leren van kinderen, thuis en op school. Daarvoor gaan leerkrachten en ouders met elkaar in gesprek en werken ze zoveel mogelijk samen.
 
Dit gebeurt vanuit het besef dat zowel ouders als de school nauw betrokken zijn bij de opvoeding en de begeleiding van de leerlingen en hierin een gezamenlijk belang hebben en vanuit de overtuiging dat je samen meer kunt bereiken in de opvoeding en begeleiding van kinderen dan ieder op zich.
 

Extended learning

Door slimme inzet van ICT ontstaat meer flexibiliteit: het leren kan meer plaats- en tijdsonafhankelijk ondersteund en gevolgd worden. Het onderwijs op een Inspiriumschool is zo ingericht, dat het leren ook buiten de schooltijden en –muren door kan gaan en dat formeel en informeel leren met elkaar vervlochten kunnen worden. 
 
Het gaat daarbij niet alleen om kennis, maar ook om de 21e-eeuwse vaardigheden als samenwerken, plannen, taak verdelen, probleemoplossend vermogen, creativiteit, kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en communiceren.
 
Deze manier van werken heeft gevolgen voor de wijze waarop het onderwijs vandaag de dag is georganiseerd. Door het benutten van de nieuwe mogelijkheden van technologie in de school worden ingesleten patronen voor een deel losgelaten. Hierdoor ontstaat een flexibelere organisatie van het onderwijs van elke dag.

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.