Onze visie en missie

Wij ontwikkelen en verbeteren ons onderwijs voortdurend. Dat doen wij op basis van de visie en missie die wij gezamenlijk hebben opgesteld voor het schoolplan 2015 -2019. 

Visie

De Horsthoekschool is een ontmoetingsschool voor primair openbaar onderwijs, waar mensen met verschillende levensovertuigingen samen leren en samen werken. Het onderwijs is gericht op de totaalontwikkeling van elk individueel kind en wordt betekenisvol aangeboden.
Kernwoorden zijn:
- ontwikkelingsgericht onderwijs
- goed pedagogisch klimaat
- veel aandacht voor begeleiding en zorg
- zelfstandigheid
- effectief onderwijs
- contact met ouders
- kwaliteit
- van sturend naar begeleidend 
- inzetten van praktische ICT

Het bovenstaande komt tot uitdrukking in onze missie 
 

Missie

De school werkt vanuit het Ontwikkelingsgericht Onderwijsconcept (OGO).
Het uitgangspunt is dat kinderen de wereld willen verkennen, ook de wereld die verder af ligt van hun directe leefwereld. Het is daarom belangrijk aan te sluiten bij hun eigen ervaringen, interesses en mogelijkheden. Dit doen wij door het werken in thema’s dat voor verbinding tussen de verschillende vakken zorgt en vorm geeft aan wat maatschappelijk gezien van belang is om te leren.
Daarbij betrekken wij de initiatieven en de vragen van de kinderen net zo goed als de plannen en de bedoelingen van de leerkracht. 
De kinderen leren in op zichzelf te vertrouwen zodat zij verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig kleine en grote taken kunnen uitvoeren. Daarbij gaat het niet alleen om overdracht van cognitieve kennis en vaardigheden, maar ook om de vorming van onderzoek vaardigheden, sociale-, morele- en creatieve vaardigheden en houdingen.

De relatie tussen kinderen onderling en tussen leerkracht en kinderen heeft een belangrijke plaats in ons onderwijs. Goed contact met de ouders/verzorgers van de kinderen vinden wij daarbij een voorwaarde. Wij stimuleren kinderen mee te denken en van elkaar te leren. Daarbij benadrukken wij vooral wat goed gaat bij het kind. 
De resultaten van ons onderwijs meten wij op verschillende manieren. Deze worden gebruikt voor het afleggen van verantwoording en voor de evaluatie van de resultaten van onze school.

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.